Instrukcja wyszukiwania danych

Po przeczytaniu instrukcji należy wybrać: powrót do systemu wyszukiwawczegoWyszukiwanie danych można prowadzić na dwa sposoby:
Uwaga: system jednakowo traktuje duże i małe litery.

Wyszukiwanie poprzez indeks

W celu przeprowadzenia wyszukiwania poprzez indeks należy:
  1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
  2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
  3. nacisnąć klawisz Indeks znajdujący się z prawej strony


Na ekranie wyświetli się lista terminów wyszukiwawczych pochodzących z danego pola (w rozważanym przypadku będzie to lista słów kluczowych, począwszy od słowa rurociągi). Uwaga: Po wpisaniu początku terminu, np.: rur program wyświetli indeks począwszy od pierwszego terminu, który zaczyna się od rur, tj. rurociągi, a następnie rurociągi polietylenowe itd.
Po wybraniu dowolnego z terminów, program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli rekordy.

Wyszukiwanie wg pierwszego autora:

Na ekranie wyświetli się lista nazwisk autorów.
Po wybraniu dowolnego nazwiska system wyświetli opisy bibliograficzne.

Wyszukiwanie bezpośrednie

W tym celu należy:
  1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
  2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
  3. nacisnąć klawisz Szukaj znajdujący się u dołu formularza

Program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione rekordy. Formularz składa się z trzech wierszy, w które można wpisać kilka warunków dotyczących różnych pól. Zadane warunki można połączyć jednym z następujących operatorów logicznych:
Działanie operatorów jest następujące:
iloczyn wynikiem są rekordy spełniające wszystkie podane warunki
suma wynikiem są rekordy spełniające przynajmniej jeden z podanych warunków
różnica wynikiem są rekordy spełniające warunek podany w pierwszym okienku,
a nie spełniające warunku podanego w drugim okienku.

Iloczyn warunków
Iloczyn logiczny jest domyślnym połączeniem warunków podanych w formularzu. Wystarczy zatem wypełnić wpisać terminy wyszukiwawcze i nacisnąć przycisk Szukaj.
Przykład
W celu odnalezienia rekordów, które w polu słowa kluczowe zawierają opis gaz ziemny, transport gazu, magazynowanie gazu, należy wypełnić formularz zgodnie z poniższym wzorem, i naciśniąć klawisz Szukaj:
Łączenie warunków: Format:

W pzypadku wyszukiwania słów w tytule, warto wpisać jedynie rdzeń poszukiwanych wyrazów, ponieważ wyrazy mogą wystąpić tam w różnych przypadkach deklinacyjnych.

Suma warunków
Jeśli efektem wyszukiwania ma być suma logiczna podanych warunków, czyli rekordy, które spełniają przynajmniej jeden z podanych warunków należy dodatkowo wybrać suma w opcji Łączenie warunków.
Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się rekordy, które w słowach kluczowych zawierają gaz płynny, zbiorniki lub LPG:

Łączenie warunków: Format:


Różnica warunków
W celu odnalezienia rekordów spełniających jeden warunek, a nie spełniajcych drugiego warunku, należy: Uwaga: nie należy wypełniać trzeciego okienka.

Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się rekordy dotyczące gazu ziemnego, a nie dotyczące ochrony środowiska:
Łączenie warunków: Format:

Format prezentacji danych
Opcja Format pozwala na wybór formatu prezentacji odnalezionych rekordów.
Dostępne są dwa formaty:
Standard polskich znaków
Opcja pozwala na wybór standardu kodowania polskich znaków
przy wyświetlaniu wyników wyszukiwania.

Powrót do systemu wyszukiwawczego


Państwowy Instytut Geologiczny